คุณกำลังรับฟัง 102.25 MHz
Play
102.25 MHz
โดยที่ สวท.สุพรรณบุรี มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : 102.25 MHz
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567
ผังรายการ 102.25 MHz
เวลา รายการ
💥💥 4 คาถาผู้สูงอายุ รู้เท่าทันสื่อ
💥💥 4 คาถาผู้สูงอายุ รู้เท่าทันสื่อ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government