ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 

 สวท.สุพรรณบุรี

      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ ตามแผนการพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๒๘ - ๒๕๒๙ เพื่อให้บริการด้านการศึกษา สาระความรู้ ตลอดจนการปฏิบัติงานทางสังคม จิตวิทยา ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคกลางสามารถรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองขุม หมู่ที่.๑ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๖ ไร่ ๒๐๐ ตารางวา เป็นที่ตั้งของสถานี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๔,๔๓๘,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๕๓๖ การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๓๗ 

 

เริ่มก่อตั้ง สวท.สุพรรณบุรี 

      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มส่งออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยาน พ.ศ.๒๕๓๘ ด้วยระบบ F.M. ความถี่ ๑๐๒.๒๕ MHz ซึ่งมีกำลังส่งออกอากาศที่ ๑ กิโลวัตต์ มีเสาอากาศสูง ๑๐๐ เมตร ทำการออกอากาศวันละ ๑๙ ชั่วโมง เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา ไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา รัศมีของการรับฟังประมาณ ๖๐ - ๗๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เกือบทั้งหมด และยังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัด กาญจนบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา 

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar